178 Ramkamhaeng Road, Kwaeng Ratpattana, Khet Saphansung, Bangkok 10240, Thailand
02-115-3818
Activated sludge membrane treatment (AMT) 

คือ นวัตกรรม AMT หรือ Activated Sludge and Membrane Treatment นั้นเกิดจากการผสมผสานระหว่างการนำเชื้อจุลินทรีย์ และแผ่นกรอง (Membrane Filtration)
แผ่นกรองอันทรงประสิทธิภาพซึ่งส่งผลให้ระบบมีขนาดเล็กลงแต่เปี่ยมด้วยคุณภาพ น้ำทิ้งที่ผ่านระบบการบำบัดแล้ว ซึ่งมีคุณภาพสูงกว่าระบบบำบัดน้ำเสียแบบ AS
โดยที่เครื่อง AMT นั้นเป็นเครื่องบำบัดน้ำขั้นแรกในการทำให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำสะอาด สามารถนำกลับไปใช้ได้ หากลูกค้ามีความประสงค์ต้องการนำไปใช้เป็นน้ำประปาหรือน้ำดื่ม ก็สามารถนำไปเข้ากระบวนการในขั้นตอนต่อไปได้ตามลำดับ


ดังนั้นระบบ AMT จึงเหมาะแก่ลูกค้าทั้งในภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมเป็นอย่างมาก เพราะ AMT นอกจากจะเป็นตัวช่วยในการบำบัดน้ำเสียแล้วยังเป็นตัวช่วยให้ลูกค้าสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายน้ำประปาพร้อมร่วมเป็น ส่วนหนึ่งในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าอีกด้วย

ระบบบำบัดโดยวิธีทางชีวภาพ

เนื่องจากข้อกำหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมได้ถูกปรับเปลี่ยนให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น ผนวกกับสภาพแวดล้อมโดยรวมของการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันทำให้ในหลากหลายธุรกิจจำเป็นต้องยกระดับมาตรฐานการดูแลระบบน้ำทิ้งที่ระบายออกสู่สาธารณะให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนข้างเคียงให้ได้มากที่สุด ภาวะแห้งแล้ง ส่งผลต่อการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค และบริโภค ทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

การลดต้นทุนการผลิต จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันด้วยเหตุผลข้างต้นนี้เองจึงทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Membrane Treatment (AMT) ถูกคิดค้นขึ้น ซึ่งระบบ Activated Membrane Treatment หรือ AMT นั้นเป็นเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพสูง ทั้งยัง

ใช้พื้นที่น้อย
ประหยัดพลังงาน
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ทำให้เราสามารถใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพนั้นเอง

โดยใช้หลักการ 3R

Reduce

ลดการใช้ทรัพยากรให้น้อยลง

Reuse

การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า และมีการนำกลับมาใช้ซ้ำ

Recycle

การนำน้ำที่ใช้แล้วไปผ่านกรรมวิธี เพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่

ข้อดีของระบบบำบัดน้ำเสีย AMT

ด้านประสิทธิภาพการบำบัด

● ค่าบีโอดีของน้ำทิ้งน้อยกว่า 7 mg/L
● ค่าความขุ่น ต่ำกว่า 1 NTU. สามารถนำไป Reuse ได้เลย
● มีตะกอนส่วนเกินต่ำ

ด้านประหยัดพลังงาน
และค่าใช้จ่าย

● สามารถเพิ่มขีดความสามารถของระบบเดิม โดยไม่ต้องสร้างบ่อเพิ่ม
● ชุดแผ่นกรอง Membrane มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี

ด้านการติดตั้งและประหยัดพื้นที่

● ระบบควบคุมดูแลง่าย
● ใช้พื้นที่น้อย ประหยัดค่าที่ดิน ประหยัดงบประมานการสร้างระบบบำบัด
● สามารถติดตั้งได้ในพื้นที่กันดาร
● ติดตั้งง่าย และสะดวก รวดเร็ว
● หัวระบบทั้งหมดสามารถสร้างและประกอบจากโรงงาน พร้อมที่จะทำการติดตั้งที่หน้างานแล้วเสร็จไม่เกิน 1 สัปดาห์
● ในกรณีที่ไม่ใช้งาน สามารถหยุดระบบไว้ก่อนได้ และไม่เปลืองค่าใช้จ่ายในการ Start up ระบบ และสามารถเดินระบบใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
● สามารถปรับเปลี่ยนจุดติดตั้งใช้งานตัวเครี่อง AMT และเคลื่อนย้ายพื้นที่การใช้งานได้โดยไม่เกิดความเสียหายกับตัวเครื่อง

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

หลักการทำงานของ

Activated Membrane Treatment

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.นำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบน้ำรีไซเคิล ใช้เป็นน้ำรดต้นไม้ ใช้ในห้องน้ำ หรือพัฒนาเป็นน้ำประปา
2.ประหยัดค่าใช้น้ำประปา และประหยัดค่าบำบัดน้ำเสีย
3.สามารถผลิตน้ำใช้ในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ เช่น รีสอร์ทกลางทะเล สามารถเอาน้ำทะเลมาทำเป็นน้ำจืดใช้ได้
4.ประหยัดพื้นที่ในการก่อสร้างระบบ
5.ประหยัดพลังงาน
6.ระบบควบคุมดูแลรักษาได้ง่าย
7.ได้น้ำที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตราฐาน
8.เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาน้ำเน่าเสีย
9.สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรและหน่วยงาน
10.ชุมชนรอบข้างเกิดความเชื่อถือ

FDC AMT เป็นเทคโนโลยียุคใหม่ ซึ่งเป็นนวัตกรรมเพื่อการบำบัดน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ตอบโจทย์ทุกด้าน โดยแบ่งกลุ่มประเภทอุตสาหกรรม ดังนี้

น้ำเสียจากแหล่งชุมชน

ได้แก่ อาคารพาณิชย์, หมู่บ้านจัดสรร, ร้านค้า, ร้านอาหาร, คอนโด, อาคารสำนักงาน, โรงแรม และน้ำเสียครัวเรือน

น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

สามารถแบ่งได้ดังนี้

น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม สามารถแบ่งได้ดังนี้
น้ำเสียจากอุตสาหกรรมอาหาร
ได้แก่ โรงงานขนม, โรงงานขนมจีน, โรงงานแปรรูปอาหาร, โรงงานผลไม้กระป๋อง, โรงงานผลิตอาหารต่างๆ ตลอดจนน้ำล้างจากกระบวนการผลิต
น้ำเสียจากภาคเกษตรกรรม ได้แก่ โรงงานโคนม, โรงเลี้ยงปศุสัตว์ต่างๆ, โรงเรือนกล้วยไม้, โรงงานอุตสาหกรรมทางการเกษตรทุกประเภท
น้ำเสียจากอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงหล่อ, โรงงานผลิตยา, โรงงานอุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมีต่างๆ หรือน้ำเสียจากห้องแล็บ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-115-8618

ผู้ให้บริการจัดการกับกากของเสียอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรซึ่งมีบริการตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้านการจัดการและกำจัดกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งกากของเสียที่เป็นอันตรายและไม่อันตราย

บริษัท ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
178 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ : 02-115-8618  
โทรสาร : 
02-115-3818

   

© FUSION DEVELOPMENT CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED 2020 – DESIGNED BY Giant-Point.com