ABOUT US

BUSINESS PERFORMANCE

     บริษัท ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด คือ ผู้ให้บริการด้านการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ด้วยศักยภาพและการบริการที่ครอบคลุมทุกความต้องการในรูปแบบของ One Stop Service อีกทั้งยังมีความหลากหลายในด้านการบริการทั้งการกำจัดกากของเสียและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และน้ำมันหล่อเย็น (Coolant) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรีไซเคิลน้ำมันหล่อเย็น (Coolant) มีการลดใช้สารเคมีในการบำบัดโดยหันมาใช้ชีวภาพมากขึ้น เพราะ บริษัท ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด คำนึงถึงผลที่จะกระทบกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง

โดยการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมนั้นถูกดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตรงตามกฎหมายและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ ซึ่งกระบวนการทั้งหมดจะเกิดขึ้นภายในโรงงานแบบปิดที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล อีกทั้งบริษัทยังจัดเตรียมทีมเจ้าหน้าที่ผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาควบคุมตรวจสอบกระบวนการต่างๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้กระบวนการจัดการกากของเสียทั้งหมดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมต่อยอดสู่การวิจัยเพื่อนำกากของเสียที่ได้นำไปทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ด้วยมีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนของเราบริษัท ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

OUR POLICY

บริษัท ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด มุ่งมั่นดำเนินการใก้บริการด้านการกำจัดกากอุตสาหกรรมตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม “เรา” ดำเนินทุกกระบวนการเพื่อให้มั่นใจว่าสถาพแวดล้อมของชุมชนโดยรอบและประเทศไทยจะอยู่ในสภาพที่ดี ปลอดภัย โดยบริษัทฯ  ดำเนินการภายใต้นโยบายที่ยึดถือปฏิบัติดังนี้

business2
icon-type-law1
ด้านข้อกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
  • มุ่งมั่นการพัฒนาและการดำเนินธุรกิจ ภายใต้ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
  • ปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม
icon-type-service1
ด้านบริการและสร้างความพึงพอใจ
  • มุ่งมั่นให้บริการและสร้างความพึงพอใจ ให้แก่ลูกค้าหรือผู้ร่วมงาน ทุกระดับทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องตั้งแต่การเริ่มดำเนินงานจนถึงสิ้นสุดการกำจัดกับกากของเสียอุตสาหกรรม
  • สร้างระบบและการป้องกันในงานบริการ ได้แก่ ระบบเอกสาร การขนส่ง
  • ขั้นตอนการกำจัดอย่างถูกต้องและมีคุณภาพ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงสำเร็จ
icon-type-transport
ด้านการขนส่งและความปลอดภัย
  • มุ่งเน้นการทำงานที่มีความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก
  • มุ่งเน้นการป้องกันปัญหามลพิษก่อนการเกิดเหตุ หรือ ณ จุดที่เกิดเหตุรวมทั้งการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
  • ป้องกันปัญหาการหกหล่นของกากอุตสาหกรรม
  • มุ่งเน้นปรับปรุงระบบขนส่งให้ทันสมัยและเหมาะสมตรงกับประเภทของกากอุตสาหกรรม
  • สร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความปลอดภัยและความสามารถในการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

LOOK BEYOND

เรามุ่งมั่งที่จะขยายกำลังการผลิตให้เพียงพอ และรองรับความต้องการทางด้านอุตสาหกรรมของประเทศไทย เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการผลิตและรีไซเคิลน้ำมันใช้แล้ว เพื่อนำมาทำเป็นเชื้อเพลิงสังเคราะห์ (Synthetic Fuel) และน้ำมันรีไซเคิล (Recycle Base Oil) พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

มาตรฐานและรางวัลต่างๆ

ในฐานะของผู้ให้บริการด้านการกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรมนั้น บริษัท ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพและมาตรฐานในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน ตลอดจนการบริหารจัดการขององค์กรที่ต่างต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จนได้มาซึ่งรางวัล มาตรฐานและการรับรองคุณภาพต่างๆในระดับสากล

รางวัลระดับเหรียญทองแดง

มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม กิจกรรม : รีไซเคิลน้ำมันหล่อเย็น โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปี 2552

รางวัลระดับเหรียญเงิน

มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม กิจกรรม : ทำสีน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากน้ำมันหล่อลื่นที่ไม่ใช้แล้ว โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปี 2558

เข้าร่วมโครงการ

เพิ่มขีดความสามารถการจัดการกากอุตสาหกรรมโรงงาน กำจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยกลุ่มพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรกลุ่มที่ 2 ประจำปี 2559

ผู้ให้บริการจัดการกับกากของเสียอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรซึ่งมีบริการตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้านการจัดการและกำจัดกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งกากของเสียที่เป็นอันตรายและไม่อันตราย

บริษัท ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
178 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ : 02-115-8618,
092-896-3956,083-289-3642  
โทรสาร : 
02-115-3818

   

© FUSION DEVELOPMENT CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED 2020 – DESIGNED BY Giant-Point.com