178 Ramkamhaeng Road, Kwaeng Ratpattana, Khet Saphansung, Bangkok 10240, Thailand
02-115-3818

​Water Hyacinth Collection Boat

เรือเก็บผักตบชวา (Water hyacinth collection boat) หรือ
เรือเก็บขยะ (Garbage collection boat)

นวัตกรรมเพื่อการดูแลแม่น้ำและลำคลอง เรือเก็บผักตบชวาหรือเรือเก็บขยะ เป็นหนึ่งในเครื่องจักรที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเครื่องมือแห่งการดูแลแม่น้ำ ลำคลองอย่างแท้จริง นอกจากคุณสมบัติในการกวาดเก็บผักตบชวาหรือขยะที่อยู่ตามแม่น้ำลำคลองได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว เรือเก็บผักตบชวายังทำหน้าที่ในการช่วยบำบัดน้ำเสียควบคู่กับการทำงานหลักของระบบ เนื่องจากเมื่อเรือถูกขับเคลื่อนไปนั้น เรือจะทำการหมุนเวียนน้ำซึ่งเป็นการบำบัดน้ำพร้อมเพิ่มค่าออกซิเจนให้แก่น้ำไปในตัวระหว่างดำเนินการนั้นเอง

นวัตกรรมใหม่เรือเก็บผักตบชวา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-115-8618

ผู้ให้บริการจัดการกับกากของเสียอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรซึ่งมีบริการตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้านการจัดการและกำจัดกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งกากของเสียที่เป็นอันตรายและไม่อันตราย

บริษัท ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
178 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ : 02-115-8618  
โทรสาร : 
02-115-3818

   

© FUSION DEVELOPMENT CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED 2020 – DESIGNED BY Giant-Point.com